یازدهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
یازدهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود یازدهمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام