سیزدهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
سیزدهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرددوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

یادبود سیزدهمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام