هشتمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
هشتمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود هشتمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام