نوزدهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
هجدهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود هفتمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام