نهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
نهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

یادبود نهمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام

نهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
نهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد