ششمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام

ششمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

 

ششمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

 

ششمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

 

ششمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
ششمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد