دوره مشتری مداری اتاق اصناف
دوره مشتری مداری اتاق اصناف در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود دوره مشتری مداری در اتاق اصناف نجف آباد

 

دوره مشتری مداری اتاق اصناف
دوره مشتری مداری اتاق اصناف در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

 

دوره مشتری مداری اتاق اصناف
دوره مشتری مداری اتاق اصناف در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

 

دوره مشتری مداری اتاق اصناف
دوره مشتری مداری اتاق اصناف در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد