دوره زبان بدن مرداد99
دوره زبان بدن مرداد99 در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

 

یادبود دوره حضوری زبان بدن مرداد1399