دهمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
دهمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

یادبود دهمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام