هفتمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
هفتمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

یادبود هفتمین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام