چهارمین دوره شخصیت شناسی اینیاگرام
جهارمین دوره حضوری شخصیت شناسی انیاگرام در نجف آباد مدرس محمد جواد کرباسی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیشبرد

یادبود اولین دوره حضوری شخصیت شناسی اینیاگرام